Бесплатен водич чекор по чекор: Како да тргувате со цената на акциите

Кога инвеститорите ги разгледуваат финансиските извештаи на компаниите, обично секогаш се земаат во предвид три фактори. Тоа се заработки по акции (eng. заработки по акција, односно скратено EPS), остварени приходи и прогнози на аналитичарите.

Fotrade, за сите кои што се заинтересрани да научат како да тргуваат со цените на акциите на онлајн берза (таканаречени финансиски догвори за разлика во цената, англ. ЦФД) или едноставно сакаат да го прошират своето знаење, припреми бесплатен водич “Како да тргувате со цената на акциите”. Водичот е прилагоден на сите нивоа на знаења и можете да го преземете преку линот подолу.

Бесплатен водич “Како да тргувате со цената на акциите” преземете овде.

Не е толку важно да разберете како се доаѓа до заработката по акција, профит и прогнозата на аналитичарите, ниту да ги знаете другите особености и пресметки. Клучна работа е да ги споредите (официјално) објавените резултати со очекувањата на аналитичарите. Ако заработката по акција или профитот се пониски од очекувањата на аналитичарите, акцијата на компанијата која ги објавила финансиските резултати веројатно ќе изгуби од својата вредност.  Од друга страна, резултати подобри од очекувањата можат да поттикнат раст на цената на акцијата.

Прогнозите на аналитичарите за идното движење на цената се исто така од големо значење. Прогнозата се однесува на деловната цел која компанијата сака да ја постигне и сугерира во која мера ќе биде успешна во иднина. Со самото тоа, ако некоја компанија објави неочекувано висока заработка по акција и профит, но прогнозата е песимистичка, сепак цената на нејзината акција, ќе има тенденција на пад.


Бесплатен водич “Како да тргувате со цената на акциите” преземете овде.

Извор: Bloomberg

FortradeLtd. е овластен и регулиран од страна на финансиското регулаторно тело (FCA), со заведен број на фирмата (FRN): 609970.

Тргувањето со финансиски инструменти носи високо ниво на ризик за Вашиот капитал, бидејќи цените може да се движат брзо против вас. 74% од retail клиентите ги губат своите средства. Би требало да размислите дали го разбирате функционирањето на CFDs и дали можете да си дозволите висок ризик за загуба на пари. Можете да загубите се, но не повеќе од балансот на Вашата сметка за тргување. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ниту трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да произлезат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.